loga-unijne-1

Category Archives: PROJEKTY UE

Film promocyjny prezentujący efekty realizacji projektu:

Pokamedulski Klasztor w Wigrach Kolebką Dziedzictwa Narodowego Suwalszczyzny w ramach działania 8.3 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podlaskiego 2014-2020

W KLASZTORZE POKAMEDULSKIM W WIGRACH (PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA BR.) w obecności znakomitych gości (władze kościelne, wojewódzkie i samorządowe) odbyło się Uroczyste podpisanie umów na dotację z działania 8.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (ochrona dziedzictwa kulturowego).

1. POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
SUWALSZCZYZNY – beneficjent Fundacja Wigry PRO –  wartość projektu: 13 929 498,72 zł; DOFINANSOWANIE: 9 626 076,29 ZŁ;

2. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W
SUWAŁKACH WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU –
beneficjent : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, wartość projektu: 4 235 328,71 zł;
DOFINANSOWANIE: 1 832 206,13 ZŁ;

3. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY OBIEKCIE DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO – KAPLICY MATKI BOŻEJ STUDZIENICZAŃSKIEJ K/AUGUSTOWA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ KAPLICY – beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej k. Augustowa; wartość projektu: 706 368,53 zł; DOFINANSOWANIE: 494 738,81 ZŁ.

Regionalny program dla województwa podlaskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.


FUNDACJA REALIZUJE PROJEKT POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO SUWALSZCZYZNY W RAMACH DZIAŁANIA 8.3 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJ. PODLASKIEGO 2014-2020

2klasz1. Cel projektu.
Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury 2 budynków Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej wchodzących w skład Zespołu Klasztoru Kamedułów poprzez realizację kompleksowych prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia pozwalającego na świadczenie nowej oferty kulturalnej.
Poniżej zakres prac przewidzianych w projekcie:
1. Remont dachu w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej.
2. Wymiana stolarki okiennej w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej.
3. Wymiana stolarki drzwiowej w Domu Królewskim i Kaplicy kanclerskiej.
4. Remont wnętrza Kaplicy Kanclerskiej i Domu Królewskiego, remont elewacji, zakup i instalacja windy, dostosowanie zabytku do potrzeb niepełnosprawnych.
5. Instalacje wodno-kanalizacyjne w Kaplicy Kanclerskiej i Domu Królewskim.
6. Instalacje wentylacyjne w Domu Królewskim.
7. Instalacja przeciwpożarowa w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej (roboty hydrauliczne).
8. Instalacja centralnego ogrzewania w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej.
9. Remont instalacji elektrycznych oraz instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej.
10. Stałe zewnętrzne oświetlenie budynków.
11. System monitoringu i alarmowy.
12. Instalacja multimedialna wewnętrzna (Refektorium, Galeria duża i mała, apartament papieski).
13. Instalacja multimedialna zewnętrzna.
14. Zakup wyposażenia – Dom Królewski.
15. Zakup wyposażenia – Kaplica Kanclerska.
16. Wyposażenie techniczne warsztatów kulinarnych.

2. Uzasadnienie realizacji projektu:
• aktualny, zły stan techniczny obiektu grozi utartą unikatowego ładunku kulturowego miejsca. Ze względu na stan techniczny obiektu zabytkowego konieczne jest prowadzenie prac realizacja prac w zakresie ochrony zabytku, które umożliwią zachowanie i zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem.
• Inwestycja jest konieczna do realizacji ze względu na potrzebę dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.
• Rozwój potencjału kulturalno-turystycznego obiektu by mógł konkurować z innymi obiektami kulturalnymi w regionie np. poprzez wdrożenie rozwiązań multimedialnych.
• Konieczne jest dostosowanie obiektu do narastającej z roku na rok liczby odwiedzających – w tym celu należy zapewnić odbiorcom oferty zaplecze usługowe.
• Wyżej opisane działania są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i problemów.
• Rozwiązania techniczne przyjęte do realizacji są optymalne i adekwatne do potrzeb wdrażania nowej oferty kulturalnej w obiekcie zabytkowym.
Przeprowadzona identyfikacja problemów wykazała konieczność wykonania kompleksowych działań inwestycyjnych w zakresie ochrony zabytków: Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej obejmujących m.in: remont dachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, remont wnętrz budynków, remont elewacji, zakup i instalacja windy, dostosowanie zabytku do potrzeb niepełnosprawnych, roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, instalacje p.poż,  centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznych oraz instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie stałego zewnętrznego oświetlenia budynków, wykonanie systemu monitoringu i alarmowego.
Przeprowadzone zostaną również działania w zakresie ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup instalacji multimedialnej zewnętrznej i wewnętrznej, zakupu wyposażenia Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej oraz wyposażenia technicznego warsztatów kulinarnych.
W/w zakres prac pozwoli na zapewnienie Wnioskodawcy pełnego potencjału infrastrukturalnego w postaci Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej do wdrożenia nowej oferty kulturalnej i zwiększenia liczby odwiedzających i korzystających z wydarzeń artystycznych

3. Przeznaczenie obiektów w Wigrach.
Po zakończeniu projektu obiekt uzyska pełną funkcjonalność w zakresie realizacji oferty kulturalnej opartej o tradycję i kulturę zakonu kamedułów. Oferta kulturalna będzie dostosowana do oczekiwań różnych grup docelowych a przeprowadzone prace budowlane i zakup wyposażenia pozwoli na wyeksponowanie kultury kamedulskiej w wyniku realizacji różnych działań kulturalnych: m.in. warsztatów (w tym kulinarnych), pokazów tematycznych, wydarzeń artystycznych oraz interdyscyplinarnych.Fundacja Wigry PRO podjęła decyzję o przeznaczeniu Domu Królewskiego oraz Kaplicy Kanclerskiej na świadczenie usług kulturalnych.Pokamedulski Klasztor w Wigrach jest unikatowym na skalę kraju dziedzictwem kultury kamedulskiej,propagowanie wiedzy i tradycji o zwyczajach i życiu kamedułów będzie kluczowym elementem planowanych działań kulturalnych.
Jednym z elementarnych obszarów kultury kamedulskiej poza religią jest życie codzienne oparte na zwyczajach kulinarnych i dodatkowych obszarach, które prezentowane będą w pokojach tematycznych (w Domu Królewskim oraz Kaplicy Kanclerskiej).  Obszar tradycji religijnych oraz życia codziennego jest elementem na którym zostaną oparte działania kulturalne realizowane w pokamedulskim  klasztorze w Wigrach.

 

Beneficjent: Fundacja Wigry Pro, Wigry 11, 16-402 Suwałki

Wartość całkowita projektu: 13.920.498,72 PLN

Wydatki kwalifikowane: 11.324.795,70 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9.626.076,29 PLN

 

LINKI:

  • www.radiomaryja.pl/informacje/pokamedulski-klasztor-wigrach-zostanie-odnowiony/
  • radio5.com.pl/pieniadze-na-klasztor-muzeum-i-kaplice/
  • um.suwalki.pl/umowa-na-dofinansowanie-remontu-muzeum-im-marii-konopnickiej-podpisana/
  • www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/zgoda-ministerstwa-na-siedem-inwestycji-z-dziedziny-kultury-z-podlaskiego.html
  • www.suwalki.info/informacje-19997-Miliony_z_RPO_dla_klasztoru_i_muzeum.html
  • plus.wspolczesna.pl/wiadomosci/a/miejsca-wazne-dla-naszej-historii-nie-zgina,10775786

 

Siedem inwestycji z Podlaskiego – spośród piętnastu zgłoszonych przez Zarząd Województwa w ramach naboru nowych projektów do Kontraktu Terytorialnego – otrzymało rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teraz ten wykaz projektów trafił do Ministerstwa Rozwoju, które odpowiedzialne jest za dalszą koordynację prac zmierzających do przyjęcia listy przez Radę Ministrów. Projekty, które zostaną włączone do Kontraktów Terytorialnych, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w kolejnych konkursach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Łącznie zarządy województw zgłosiły 231 projektów. Ministerstwo wybrało 89. Projekty zostały ocenione pod kątem strategicznym oraz  gotowości do realizacji i spełnienia kryteriów dostępu do VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Wśród projektów rekomendowanych przez MKiDN z Podlaskiego jest Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów (Fundacja Wigry Pro) jak również Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych oraz ich adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach).

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMNpiLyVrI4

 

źródło: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/zgoda-ministerstwa-na-siedem-inwestycji-z-dziedziny-kultury-z-podlaskiego.html